Privacyverklaring Praktijk Karen Buts         

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Praktijk Karen Buts geleverde diensten.

Praktijk Karen Buts, gevestigd op Pijpestrootje 33, 3755 WE in Eemnes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Karen Buts verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Praktijk Karen Buts van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Praktijk Karen Buts in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Voorletters en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Bedrijfsnaam

Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

Telefoonnummer (mobiel of vast)

E-mailadres

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Verwerkt Praktijk Karen Buts ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Praktijk Karen Buts verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Praktijk Karen Buts, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen    

voeren.

• U te informeren over wijzigingen van onze werkzaamheden. 

• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Praktijk Karen Buts. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Praktijk Karen Buts. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Praktijk Karen Buts verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Relevante informatie over uw gezondheid die van toepassing is voor uw herstel tijdens de behandelingen en welke enkel door u zelf aan ons verstrekt is. Het gaat hierbij om informatie waarvoor u zelf uitdrukkelijk toestemming geeft voor het gebruik in de behandelingen.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Praktijk Karen Buts gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Praktijk Karen Buts zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk Karen Buts zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens, worden 7 jaar bewaard volgens de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst.  Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard na het beëindigen van de laatste behandeling, zodat bij evt. vervolg behandelingen binnen 7 jaar, deze snel en eectief kunnen worden opgepakt. Na de termijn van 7 jaar is de verwachting dat het leven van de client dusdanig is veranderd dat de informatie niet meer up-to-date zal zijn.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Praktijk Karen Buts verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Praktijk Karen Buts gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar butskaren@gmail.com

Beveiliging

Praktijk Karen Buts hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Praktijk Karen Buts heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Praktijk Karen Buts toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Praktijk Karen Buts gebruik maakt van de diensten van derden, zal Praktijk Karen Buts in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Praktijk Karen Buts u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via butskaren@gmail.com

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via butskaren@gmail.com

Dit privacy statement is opgesteld in maart 2020